Methyltriphenylarsonium iodide

Methyltriphenylarsonium iodide