Methyl N-formylanthranilate

Methyl N-formylanthranilate