Methyl N-(4-methoxyphenyl)carbamate

Methyl N-(4-methoxyphenyl)carbamate