4-Methoxycarbonylphenyl isothiocyanate

4-Methoxycarbonylphenyl isothiocyanate