Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate

Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate