Methyl 4-aminobenzoate hydrochloride

Methyl 4-aminobenzoate hydrochloride