Methyl 4-amino-3,5-dichlorobenzoate

Methyl 4-amino-3,5-dichlorobenzoate