Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate

Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate