Methyl 3,5-dibromo-2,4-dimethoxy-6-methylbenzoate

Methyl 3,5-dibromo-2,4-dimethoxy-6-methylbenzoate