Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate

Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate