Methyl 3-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate

Methyl 3-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate