Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate

Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate