Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate

Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate