Methyl 2-amino-4-nitrobenzoate

Methyl 2-amino-4-nitrobenzoate