Methyl 2-amino-3,5-dichlorobenzoate

Methyl 2-amino-3,5-dichlorobenzoate