Methyl 2-(2-hydroxyphenyl)acetate

Methyl 2-(2-hydroxyphenyl)acetate