Hexamethyl benzenehexacarboxylate

Hexamethyl benzenehexacarboxylate