Hexaethylene glycol monomethyl ether

Hexaethylene glycol monomethyl ether