2-(Methylamino)-1-phenylethanol

2-(Methylamino)-1-phenylethanol