4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetone

4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetone