Glycidyl 4-methoxyphenyl ether

Glycidyl 4-methoxyphenyl ether