2-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methoxyquinoline

2-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methoxyquinoline