Ethyltrimethylammonium iodide

Ethyltrimethylammonium iodide