Ethylene glycol mono-p-tolyl ether

Ethylene glycol mono-p-tolyl ether