Ethyl (trimethylsilyl)acetate

Ethyl (trimethylsilyl)acetate