Ethyl trimethylsilyl malonate

Ethyl trimethylsilyl malonate