Ethyl 5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

Ethyl 5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate