Ethyl 5-chloro-2-nitrobenzoate

Ethyl 5-chloro-2-nitrobenzoate