Ethyl 5-acetoxy-6-bromo-2-(bromomethyl)-1-methyl-1H-indole-3-carboxylate

Ethyl 5-acetoxy-6-bromo-2-(bromomethyl)-1-methyl-1H-indole-3-carboxylate