Ethyl 4-hydroxyphenylacetate

Ethyl 4-hydroxyphenylacetate