Ethyl 4-chloro-3-trifluoromethylcarbanilate

Ethyl 4-chloro-3-trifluoromethylcarbanilate