Ethyl 4-amino-3,5-dichlorobenzoate

Ethyl 4-amino-3,5-dichlorobenzoate