Ethyl 4-(trifluoromethyl)benzoate

Ethyl 4-(trifluoromethyl)benzoate