Ethyl 4-(5-formyl-2-furyl)benzoate

Ethyl 4-(5-formyl-2-furyl)benzoate