Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2,4-dioxobutanoate

Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2,4-dioxobutanoate