Ethyl 3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate

Ethyl 3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate