Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate

Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate