Ethyl 3-(methylthio)propionate

Ethyl 3-(methylthio)propionate