Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate

Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate