Ethyl 2-(trifluoromethyl)benzoate

Ethyl 2-(trifluoromethyl)benzoate