Ethopropazine hydrochloride

Ethopropazine hydrochloride