Diphenylvinylethoxysilane

Diphenylvinylethoxysilane