Dimethylsulfamoyl chloride

Dimethylsulfamoyl chloride