Vinylphenyldimethylsilane

Vinylphenyldimethylsilane