Dimethyl [1,1'-biphenyl]-2,4'-dicarboxylate

Dimethyl [1,1'-biphenyl]-2,4'-dicarboxylate