Dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate

Dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate