Dimethyl 2-hydroxyterephthalate

Dimethyl 2-hydroxyterephthalate