Dimethyl 2-chloroterephthalate

Dimethyl 2-chloroterephthalate