5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzene-1,3-diol

5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzene-1,3-diol