Diethylene glycol monovinyl ether

Diethylene glycol monovinyl ether